KOORDINACIJA HUMANITRACA

Ujedinjeni i pripremljeni radi sustavne podrške stradalima nakon katastrofa

Jeste li u dobroj namjeri da ukažete podršku ljudima nakon katastrofe iskusili

Frustraciju što jedni ljudi dobivaju puno podrške, dok drugi koji su udaljeniji puno manje ili ništa?

1

Prisutnost dupliranja pomoći od više organizacija ili pojedinaca?

2

Nisku razinu dostupnosti pravovaljanih informacija o stvarnim potrebama?

3

Mi vjerujemo da u svom humanitarnom angažmanu Vi zaslužujete mogućnost:

Bolje pripremljenosti u odgovoru na krize.

1

Efektivnijeg korištenja vaših resursa tijekom katastrofa.

2

Bolju informiranost o stvarnim potrebama tijekom krize.

3

Aktivnim članstvom počinjete putovanje humanitarca koji je sve manje izgubljen u kaosu krize, te planski planira dosegnuti najranjivije i najpotrebitije.

Provedene 3 simulacijske vježbe potresa

U studenome 2023, u sklopu projekta „Umrežavanje i povećanje pripravnosti OCD-a za…